AKTUALNOŚCI

2020-11-17

Wraca ulga od darowizn na cele związane z Covid-19

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

28 października 2020 r. Sejm uchwalił nowelizację ustaw o PIT i CIT, w której przedłużono termin preferencyjnego rozliczenia darowizn na walkę z Covid-19.

Dzięki wprowadzonym zmianom podatnicy będą mogli odliczyć od podatku lub zaliczki darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, na przeciwdziałanie COVID-19.

Nadal będzie można również odliczać od podatku darowizny komputerów i tabletów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata), przekazanych placówkom oświatowym i organizacjom pożytku publicznego – do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Wielkość odliczenia wynosić będzie dla darowizn przekazanych:

  • od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. – 200 proc. wartości darowizny;
  • od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. – 150 proc. wartości darowizny;
  • od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii – równowartość przekazanej darowizny.

Tak jak dotychczas, warunkiem odliczenia będzie udokumentowanie przekazanej darowizny dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Odliczeniu będą podlegać darowizny przekazane na rzecz:

  •  wskazanych podmiotów leczniczych, o ile zostały wpisane do wykazu. Wykazy te prowadzone są przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą, opublikowane zaś zostały m.in. w biuletynie informacji publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia, czy dziennikach urzędowych województw, z podziałem na województwa
  • Agencji Rezerw Materiałowych,
  • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Epidemicznych,
  • domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
  • noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

Darowiznę na zwalczanie COVID można odliczyć nie tylko w zeznaniu rocznym, ale już od podstawy obliczenia zaliczki na podatek dochodowy, w miesiącu jej dokonania.

Odliczenie darowizn na zwalczanie COVID nie stanowi pomocy publicznej ani pomocy de minimis, nie wyczerpuje zatem ich limitów.

Uchwalone przez Sejm przepisy trafiły do Senatu.

Grupa Dziesięcina