AKTUALNOŚCI

2018-02-05

PIT za 2017 -ulga dla krwiodawców i ulga rehabilitacyjna

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI
Nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych, wchodząca w życie 1 stycznia 2018 r., zmienia zasady korzystania z niektórych ulg podatkowych. Przywrócone zostały zasady wyliczania wysokości odliczania od dochodu darowizn przeznaczonych na cele krwiodawstwa, natomiast w ramach ulgi rehabilitacyjnej, więcej osób może odliczyć wydatki na utrzymanie psa asystującego, czy używanie samochodu osobowego. Podniesiony został także dochód osoby niepełnosprawnej uprawniającej podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę do odliczenia od jego dochodów wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne do kwoty 10 080 zł. Nowe zasady stosuje się się już do dochodów za 2017 rok. Ulga dla krwiodawców Podstawę obliczenia podatku, co do zasady, stanowi dochód po odliczeniu m.in. kwot darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty i litrów oddanej krwi lub jej składników. Czyli, niezależnie od tego, czy podatnik oddał honorowo krew czy osocze, przy ustalaniu kwoty przysługującego odliczenia stosuje tę samą stawkę w wysokości 130 zł za 1 litr. Jeżeli podatnik oddał 1 litr krwi i 3 litry osocza, to przysługiwało mu odliczenie 4 × 130 zł, czyli 520 zł. Ulga rehabilitacyjna Dochód można obniżyć o kwoty wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Przy czym, za wydatki te uważa się wydatki poniesione na:
 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;
 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł;
 • utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł; rozszerzono krąg osób, które będą mogły odliczyć wydatki na utrzymanie psa asystującego w ramach tej ulgi.
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
 • opłacenie tłumacza języka migowego;
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia;
 • leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo);
 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
 • osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
 • osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a;
 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł (rozszerzono zakres stosowania);
Ustawa w ramach tej ulgi daje możliwość odliczenia od dochodu wydatków poniesionych nie tylko na cele rehabilitacyjne, ale także wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Zlikwidowano ograniczenia dotyczącego zabiegów rehabilitacyjnych i rozszerzono prawa do odliczenia do wszystkich osób niepełnosprawnych bez względu na posiadaną grupę inwalidzką. Wyższy limit dochodu osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu podatnika Powyższe wydatki mogą być także odliczone przez podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 10 080 zł. Przy czym, do dochodów tych nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci. Dodatkowo wprowadzono zapis, zgodnie z którym do dochodów osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika nie będzie wliczać się alimentów na rzecz dzieci małoletnich (1), bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną (2), do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie (3). Wyłączenie tego rodzaju dochodu z limitu nie będzie już ograniczać możliwości stosowania przez rodzica ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na rzecz niepełnosprawnego dziecka. Pozostałe zmiany dot. ulgi rehabilitacyjnej pozostały bez zmian. Zmienione przepisy, dot. ulgi dla krwiodawców oraz ulgi rehabilitacyjnej, będzie stosować się do dochodów uzyskanych za 2017 r.
Grupa Dziesięcina