AKTUALNOŚCI

2020-07-07

Czynsz najmu wygasł również usługodawcom

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Najnowsza nowelizacja specustawy w sprawie COVID-19, zwana tarczą 4.0, wprowadzona ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, rozjaśniła sytuację usługodawców wynajmujących powierzchnię w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2. Zobowiązania z umów najmu tej grupy przedsiębiorców za okres obowiązywania zakazu prowadzenia działalności również podlegały wygaszeniu.

W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2 zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej. Wygaśnięcie zobowiązań było uzależnione od złożenia wynajmującemu przez najemcę wiążącej oferty przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o 6 miesięcy.

W nowelizacji prawodawca wskazał wprost, iż należy przez powierzchnię handlową rozumieć powierzchnię znajdującą się w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2 niezależnie od celu oddania powierzchni do używania, w szczególności w celu sprzedaży towarów, świadczenia usług i gastronomii.

Grupa Dziesięcina