AKTUALNOŚCI

2020-09-24

Od 1 października 2020 r. można rozpocząć inwentaryzację

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Jednostki, które jako rok obrotowy przyjęły rok kalendarzowy, mogą od 1 października 2020 r. rozpocząć inwentaryzację niektórych składników aktywów odnoszącą się do 2020 r. Jej przeprowadzenie i rozliczenie są warunkami koniecznymi do prawidłowego opracowania sprawozdania finansowego za 2020 r. Zadaniem inwentaryzacji jest bowiem wykrycie ewentualnych różnic, jakie pojawiły się pomiędzy stanem księgowym a stanem faktycznym.

Każda jednostka, która prowadzi księgi rachunkowe, jest zobligowana dokonać według stanu na koniec roku obrotowego inwentaryzacji aktywów i pasywów, koniecznej dla ustalenia rzeczywistego stanu składników majątku i źródeł ich finansowania. Aby mogła zostać prawidłowo przeprowadzona, trzeba się do niej odpowiednio przygotować. W tym celu kierownik jednostki m.in. wydaje zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji, a także powołuje komisję inwentaryzacyjną i zespoły spisowe.

Na gruncie prawa bilansowego inwentaryzacja powinna zostać przeprowadzona na ostatni dzień roku obrotowego. Ze względu na spiętrzenie na dzień 31 grudnia prac księgowych dotyczących zamknięcia roku obrotowego w ustawie o rachunkowości przewidziano możliwość rozpoczęcia inwentaryzacji niektórych składników aktywów nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończenia do 15. dnia roku następnego. Jeżeli w danym podmiocie rok obrotowy jest równy kalendarzowemu, prace inwentaryzacyjne związane z 2020 r. mogą zostać rozpoczęte 1 października 2020 r., a zakończone 15 stycznia 2021 r. W takim przypadku ustalenie stanu powinno nastąpić poprzez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda - przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych. Przy czym stan wynikający z ksiąg nie może być ustalony po dniu bilansowym.

Do składników majątku, które są inwentaryzowane w ostatnim kwartale roku obrotowego, należą m.in. zapasy (np. materiały, towary, produkty gotowe i półprodukty) objęte ewidencją magazynową, a także należności, w tym udzielone pożyczki (z wyjątkiem należności inwentaryzowanych w drodze weryfikacji). Z możliwości wcześniejszego przeprowadzenia inwentaryzacji wyłączono aktywa pieniężne, papiery wartościowe, produkty w toku produkcji oraz materiały, towary i produkty gotowe, które w świetle ustawy o rachunkowości są odpisywane w koszty na dzień ich zakupu lub wytworzenia. Składniki te inwentaryzuje się 31 grudnia 2020 r.

Grupa Dziesięcina