AKTUALNOŚCI

2016-03-07

Ulga na nowe technologie zastąpiona odliczaniem kosztów na działalność badawczo-rozwojową - nowelizacja ustawy o PIT

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI
W Dz. U. z 2015 r. pod poz. 1767 opublikowano ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, którą objęto m.in. przepisy ustawy o PIT. Ustawa nowelizująca (z pewnym wyjątkiem) weszła w życie 1 stycznia 2016 r. W tym też terminie weszły w życie omawiane zmiany do ustawy o PIT. Ustawa likwiduje dotychczasową ulgę na nowe technologie. W jej miejsce ustawodawca wprowadził nowe rozwiązania prawne. Umożliwił podatnikom uzyskującym przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, odliczanie od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową – tzw. kosztów kwalifikowanych. Kwota odliczenia tych kosztów nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej. Za koszty kwalifikowane uznaje się: - należności ze stosunku pracy (stosunków pokrewnych) oraz składki z tytułu tych należności, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli dotyczą one pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej; kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 30% kosztów z tytułu tych należności i składek, - nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową, - ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową, - odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem. Za koszty kwalifikowane uznaje się także odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością. W odniesieniu do kosztów wymienionych powyżej oraz z tytułu odpisów amortyzacyjnych kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 20% tych kosztów - jeżeli podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, 10% tych kosztów - w przypadku pozostałych podatników. Odliczenia kosztów kwalifikowanych dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono te koszty. To odliczenie podatnik wykazuje w zeznaniu, w którym rozlicza przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Poza tym podatnik korzystający z odliczenia jest obowiązany wykazać w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu.
Grupa Dziesięcina
KATEGORIE
PIT
TAGI