AKTUALNOŚCI

2020-09-27

Wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2021 r.

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Rada Ministrów określiła wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Na mocy tej regulacji od 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie pełnoetatowego pracownika będzie wynosiło 2.800 zł, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 18,30 zł.

Wzrost płacy minimalnej spowoduje też podwyższenie innych świadczeń, które są ustalane w oparciu o tę płacę. I tak, maksymalna wysokość odprawy pieniężnej przysługującej pracownikom na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych, nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2021 r. kwoty 42.000 zł. Należy jednak zastrzec, że wysokość tej odprawy w niektórych przypadkach może zostać obniżona do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia (czyli do 28.000 zł) na podstawie specustawy w sprawie COVID-19, o ile w 2021 r. w dniu wypłaty odprawy wskazany przepis będzie jeszcze stosowany (co jest związane z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19).

Ponadto wzrosną dodatki za pracę w porze nocnej, które od 2021 r. będą obliczane jako 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia wynoszącego 2.800 zł. Od stycznia 2021 r. ulegną również podwyższeniu kwoty wolne od potrąceń, ustalane na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wzrośnie także wysokość odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub za mobbing. Od 1 stycznia 2021 r. wyniosą one nie mniej niż 2.800 zł, gdyż nie mogą być niższe niż płaca minimalna. Także wynagrodzenie przestojowe nie może wynosić mniej niż płaca minimalna (od nowego roku nie będzie ono mogło być niższe niż 2.800 zł).

Grupa Dziesięcina