AKTUALNOŚCI

2016-03-15

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych ZUS

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI
Umowa zlecenia i prowadzenie pozarolniczej działalności  W myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - osobą prowadzącą pozarolniczą działalność jest przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Podjęcie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wymaga wpisu do CEIDG bądź KRS. Z punktu widzenia ZUS do osób prowadzących pozarolniczą działalność zalicza się:
  • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych;
  • twórców i artystów;
  • osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu;
  • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;
  • osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty
Składki emerytalno-rentowe z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej Składki emerytalno-rentowe z tytułu umowy zlecenia
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność, dla której minimalną podstawę wymiaru składek z tytułu działalności stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego obowiązkowo dobrowolnie, na swój wniosek, może być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z tytułu wykonywania umowy zlecenia lub współpracy
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, dla której właściwa jest podstawa wymiaru składek w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązkowo obowiązkowo, chyba że łączna podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia z tego tytułu lub tytułów osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia. Wówczas kolejny tytuł lub tytuły nie będą rodziły tego obowiązku
Umowa zlecenia w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej obowiązkowo nie jest obejmowania ubezpieczeniami – ani obowiązkowo, ani dobrowolnie, chyba, że czynności wykonywane w ramach umowy zlecenia są dla celów podatkowych działalnością wykonywaną osobiście (nie są czynnościami wykonywanymi w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej), wówczas osoba wykonująca tylko taką umowę podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym jako zleceniobiorca
Grupa Dziesięcina