AKTUALNOŚCI

2018-02-24

Amortyzacja majątku objętego w spadku lub darowiźnie

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI
Rada Ministrów w projekcie nowelizacji ustaw o PIT i CIT proponuje powrót do zasad sprzed 2018 r. w zakresie amortyzacji majątku firmowego. Majątek spadkowy oraz przyjęty w darowiźnie będzie mógł być amortyzowany nawet jeśli nabycie zwolnione było z podatku od spadków i darowizn. Obecnie do kosztów podatkowych nie zalicza się odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, jeżeli:
  • nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub
  • dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
  • nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, lub
  • nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku.
Projekt nowelizacji przyjętej obecnie wprowadza podobne zasady, jak te istniejące w 2017 r. W odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku – przewidziano powrót do zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2018 r. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny – wprowadzono możliwość kontynuacji amortyzacji. Zatem obdarowany nie będzie określał na nowo wartości początkowej tych składników na dzień nabycia, ale przyjmie je w wartości określonej przez darczyńcę. Kontynuując amortyzację tych składników uwzględni też wysokość już dokonanych przez darczyńcę odpisów oraz przyjętą metodę amortyzacji. Rozwiązanie to umożliwi następcom prawnym dalsze i niezakłócone działanie firm rodzinnych (chodzi o zaliczanie do kosztów podatkowych wskazanych odpisów amortyzacyjnych, np. samochodów firmowych, licencji, patentów, znaków towarowych). Nowelizacja ma działać od 1 stycznia 2018 r., w efekcie czego podatnicy będą mogli ustalić wstecznie i rozliczyć podatkowo (korektą rozliczeń) odpisy za okres od początku 2018 r. do dnia wejścia w życie nowelizacji. Projekt ma trafić pod obrady sejmu.
Grupa Dziesięcina