AKTUALNOŚCI

2020-01-08

Nowe regulacje w zakresie wystawiania faktur do paragonów, nowe sankcje dla podatników VAT...

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Nowe regulacje w zakresie wystawiania faktur do paragonów

Wystawienie dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury do paragonu z kasy rejestrującej będzie uzależnione od zamieszczenia na tymże paragonie NIPu nabywcy. Wystawienie faktury do paragonu bez NIP podatnika zagrożone będzie sankcją w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Sankcja w tej wysokości będzie również nałożona na nabywcę (czynnego podatnika VAT), który ujmie taką fakturę w ewidencji VAT. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe nie będzie jednak ustalane w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn poniosą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe. Przepisy w zakresie wystawiania faktur dla osób prywatnych do sprzedaży uprzednio zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej nie ulegną zmianie).

Od 1 stycznia 2020 r. ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinno być prowadzone przy zastosowaniu kas typu on-line przez podatników:

 • świadczących usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów oraz
 • dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Nowe sankcje dla podatników VAT

Podatnicy zobowiązani będą dokonywać płatności na rachunek bankowy kontrahenta widniejący w białej liście. Jeżeli płatność w kwocie przekraczającej 15.000 zł zostanie dokonana na rachunek, który nie został ujęty w wykazie, to podatnik (nabywca) będzie odpowiadał solidarnie za zaległości podatkowe kontrahenta, ale tylko do wysokości kwoty podatku, związanego z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług, chyba że podatnik złoży zawiadomienie o zapłacie należności na inny rachunek niż wykazany w wykazie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu.

Regulowanie zobowiązań w VAT za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego

Każdy podatnik zobowiązany będzie wpłacać zobowiązania podatkowe (w tym podatek od towarów i usług) na przypisany mu indywidualny tzw. mikrorachunek podatkowy, którego numer można sprawdzić w dowolnym urzędzie skarbowym lub korzystając z generatora mikrorachunku podatkowego https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/ wprowadzając dane:

 • PESEL, jeśli podatnik jest osobą fizyczną i:
  • nie prowadzi działalności gospodarczej lub
  • nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT;
 • NIP, jeśli:
  • prowadzi działalność gospodarczą lub jest podatnikiem VAT lub
  • jest płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne.

Zniesienie obowiązku informowania właściwego urzędu skarbowego o dokonaniu wpisu do CEIDG zarządcy sukcesyjnego

Podatnik będący osobą fizyczną nie będzie już zobowiązany do informowania urzędu skarbowego o dokonaniu wpisu do CEIDG zarządcy sukcesyjnego i o zmianach w zakresie tego wpisu. Naczelnik urzędu skarbowego w przypadku śmierci podatnika nie wykreśli go z urzędu z rejestru jako podatnika VAT w przypadku, gdy otrzyma z CEIDG m.in. dane zarządcy sukcesyjnego.

Dokumentowanie wywozu w WDT

Wprowadzono instytucję domniemania pozwalającą uznać, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego. Sposób dokumentowania WDT uzależniony będzie od tego, który podmiot organizuje transport towaru.

Grupa Dziesięcina