AKTUALNOŚCI

2020-12-07

Obowiązek oznaczania kodami GTU

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI

Od 1 października br. wszyscy podatnicy VAT muszą składać nowy plik JPK_VAT z deklaracją. Celem jego wprowadzenia było uproszczenie obowiązków raportowania VAT, poprzez połączenie dotychczas składanej deklaracji VAT i pliku JPK_VAT w jeden elektroniczny dokument.

Wprowadzenie nowego JPK spowodowało konieczność odpowiedniego przygotowania programów do obsługi sprzedaży. Przedsiębiorcy wystawiający faktury powinni ze szczególną starannością zwracać uwagę przedmiot transakcji udokumentowanej fakturą i okoliczności jej towarzyszące. Konieczne jest sprawdzenie, czy przedsiębiorca w swojej ofercie ma produkty i usługi, które trzeba oznaczać kodami GTU oraz przyporządkowanie właściwych oznaczeń grupy do każdego takiego asortymentu.

Struktura ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K (od pola GTU_01 do pola GTU_13) obejmuje oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług prezentowane są za pomocą symboli GTU_01–GTU_13. Pola wypełnia się dla całej faktury poprzez zaznaczenie „1” we właściwych polach odpowiadających symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wystąpienia dostawy towaru lub świadczenia usługi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrębniania poszczególnych wartości, kwot podatku itp. Pole pozostanie puste, jeśli dany towar lub usługa nie wystąpiły na dokumencie. Struktura pliku przewiduje możliwość stosowania wielu oznaczeń GTU dla jednej faktury bez dzielenia jej na kilka wpisów.

Przykład:

Jeżeli przedmiotem transakcji udokumentowanej fakturą są towary np. z grup 01, 02 i 04, to podatnik wpisuje „1” odpowiednio w polu „GTU_01”, „GTU_02” i GTU_04”.

Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej oraz zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Oznaczeń dostaw towarów i świadczenia usług nie należy stosować także do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się podatku należnego (np. WNT, import usług).

GTU_01 Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_02 Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT.

GTU_03 Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 271019 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

GTU_04 Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_05 Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_06 Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_07 Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10.

GTU_08 Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_09 Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.

GTU_010 Dostawa budynków, budowli i gruntów.

GTU_011 Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

GTU_012 Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

GTU_013 Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Oznaczeniu GTU podlegają również wykazywane w pliku faktury z oznaczeniem „FP”. Oznaczenia GTU_01-13 dotyczą też faktur zaliczkowych. Nie ma obowiązku, aby na fakturze zawierać oznaczenia GTU_01-13. Przepisy w zakresie wystawiania faktur nie uległy zmianie.

Podatnicy, na prośbę naczelników urzędów skarbowych, będą mogli skorygować ewentualne błędy w złożonej ewidencji JPK_VAT. Jeżeli podatnik w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania, prześle skorygowany plik lub wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów wskazanych w wezwaniu, nie zostanie ukarany. Jednak na tych podatników, którzy poprzez celowe, uporczywe działania i wprowadzane błędy, będą uniemożliwiać weryfikację transakcji, naczelnicy urzędów będą mogli nałożyć karę 500 zł. Kary te mają charakter fakultatywny i będą nakładane w wyjątkowych sytuacjach.

Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatne narzędzia do składania JPK_VAT z deklaracją: formularz interaktywny, aplikację Klient JPK_WEB oraz aplikację e-mikrofirma.

Grupa Dziesięcina